10 bài toán nhận biết điểm, đoạn thẳng cho học sinh lớp 1

Bài tập Toán lớp 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng

Câu 1:

Trong hình vẽ có bao nhiêu điểm được đánh dấu?

10-bai-toan-nhan-biet-diem-doan-thang-cho-hoc-sinh-lop-1

Đáp án: 8

Câu 2:

Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

10-bai-toan-nhan-biet-diem-doan-thang-cho-hoc-sinh-lop-1-1

Đáp án: 5

Câu 3:

Hình có 5 đoạn thẳng nối với nhau là hình nào?

10-bai-toan-nhan-biet-diem-doan-thang-cho-hoc-sinh-lop-1-2

Đáp án: Hình C

Câu 4:

Xem hình rồi chọn nhận xét đúng?

10-bai-toan-nhan-biet-diem-doan-thang-cho-hoc-sinh-lop-1-3

A. Hình A có nhiều đoạn thẳng hơn hình B.

B. Hình A và hình B có số đoạn thẳng bằng nhau.

C. Hình A có ít đoạn thẳng hơn hình B.

Đáp án: C

Câu 5:

Có hai đoạn thẳng hay nhiều đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm. Hãy cho biết hình vẽ dưới đây có bao nhiêu điểm cắt nhau của các đoạn thẳng?

10-bai-toan-nhan-biet-diem-doan-thang-cho-hoc-sinh-lop-1-4

Đáp án: 6

Câu 6:

Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có thể vẽ được từ 4 điểm A, B, C, D?

Đáp án: 6

Câu 7:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng?

Trả lời:

Từ 3 điểm A, B, C có thể vẽ được nhiều nhất 3 đoạn thẳng.

Câu 8:

Một đoạn thẳng được nối ít nhất từ mấy điểm?

Đáp án: 2

Câu 9:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?

10-bai-toan-nhan-biet-diem-doan-thang-cho-hoc-sinh-lop-1-5

Đáp án: 10

Câu 10:

Có bao nhiêu điểm trong hình vẽ dưới đây?

10-bai-toan-nhan-biet-diem-doan-thang-cho-hoc-sinh-lop-1-6

Đáp án: 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội