Tháng: Tháng Chín 2016

Tổng hợp lý thuyết về mệnh đề

Tổng hợp lý thuyết, kiến thức cần ghi nhớ về mệnh đề 1. Định nghĩa mệnh đề Mệnh đề là câu khẳng định để xác định được tính đúng hoặc sai. Một mệnh đề chỉ có tính đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai 2. Một mệnh đề chứa biến phải là câu khẳng định sự […]

Lý thuyết về số gần đúng và sai số

Tóm tắt Lý thuyết về số gần đúng và sai số 1. Số gần đúng Kí hiệu số đúng  là giá trị thực của một đại lượng thì số có giá trị ít nhiều sai lệch với số được gọi là số gần đúng. 2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối Cho a là số gần đúng […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội