Tháng: Tháng Một 2019

Bài tập tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Name:            ___________________________                       Marks: I. Complete the words: They’re fl_ing k_te_. Mai is in the di_ing room. Ha_ you g_t any _orto_ses? – _ _ _, I have. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội