Bài toán hay về hình chữ nhật và hình vuông

Bài toán: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh là 26cm. Tinh diện tích hình chữ nhật, biết chiều dài hơn chiều rộng 20cm?

Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông và bằng:

26 x 4 = 104cm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

104 : 2 = 52 cm

Chiều dài + Chiều rộng = 52cm

Theo đề bài, ta có:

Chiều dài – Chiều rộng = 20cm

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(52-20): 2 = 16cm

Chiều dài hình chữ nhật là:

16+ 20 = 36cm

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 36 = 576cm2

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội