Các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị

Bài 1 : Có hai đoàn xe chở dầu: đoàn xe thứ nhất có 5 xe, đoàn xe thứ hai có 8 xe, đoàn xe thứ nhất chở được 145 thùng dầu. Hỏi đoàn xe thứ hai chở được bao nhiêu thùng dầu? Biết mỗi xe chở số thùng dầu bằng nhau.

Bài 2 : Có các thùng chứa dầu bằng nhau, biết 6 thùng chứa được 192 lít. Hỏi 9 thùng như thế chứa được bao nhiêu lít dầu?

Bài 3 : Mua 7 quyển tập giống nhau hết 21 nghìn đồng. Hỏi có 12 nghìn đồng thì mua được bao nhiêu quyển tập?

Bài 4: Có 72 viên kẹo được đựng đều trong 8 bao. Nừu lấy đi 27 viên kẹo thì số bao nguyên còn lại là bao nhiêu?

Bài 5 : Hùng có 6 hộp bi như nhau đựng tổng cộng 108 viên bi. Hùng cho bạn hết 4 hộp. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Bài 6 : Một đội công nhân tham gia trồng rừng, biết 8 công nhân thì trồng được 40 cây. Nừu mỗi công nhân của đội trồng thêm được 2 cây thì cả đội trồng được 2 cây. Hỏi thực sự đội công nhân trồng được bao nhiêu cây? ( mỗi công nhân trồng được số cây bằng nhau).

Bài 7 : Một tổ công nhân mỗi ngày sản xuất được 72 sản phẩm. Nếu thêm vào tổ 3 công nhân thì tổ sẽ sản xuất được 99 sản phẩm mỗi ngày. Hỏi tổ công nhân có bao nhiêu người? (Sức làm việc của mỗi công nhân bằng nhau)

Bài 8 : Có hai đoàn xe, đoàn xe thứ nhất chở nhiều hơn đoàn xe thứ hai 40 bao hàng hoá, đoàn xe thứ nhất có 9 xe, đoàn xe thứ hai có 7 xe. Hỏi mỗi đoàn xe trở được bao nhiêu hàng hoá? (Mỗi xe trở bao hàng hoá như nhau)

Bài 9 : Một tổ công nhân dự định đắp xong đoạn đường dài 48 m trong 4 ngày, nhưng có hai công nhân bệnh nghỉ việc ngay từ đầu nên đắp xong trong 6 ngày. Hỏi có bao nhiêu công nhân tham gia đắp đường ?

Bài 10 : Người ta dự định chứa 63 lít dầu trong 7 thùng , nhưng thực tế mỗi thùng lại chứa ít hơn dự định 2 lít dầu. Hỏi cần bao nhiêu thùng để chứa 63 lít dầu?

Bài 11 : Nhà trường có 114 quyển sách đựng đều trong 9 thùng. Cô giáo nhận về 8 thùng và phát hết cho học sinh lớp 3a thì mỗi em được 4 quyển. Hỏi lớp 3a có bao nhiêu học sinh?

Bài 12 : Cô giáo có 192 viên kẹo chứa đều trong các hộp, cô lấy ra mỗi hộp 9 viên kẹo để chia cho các cháu thiếu nhi, sau khi chia cô giáo còn lại 120 cái kẹo. Hỏi trước khi chia mỗi hộp có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 13 : Người ta thuê một số xe khách để trở 192 người đi du lịch. Đến lúc đi thì vắng hết 12 người nên mỗi xe trở bớt đi 3 người. Hỏi mỗi xe chở bao mhiêu người đi du lịnh?

Bài 14 : Lan chia 56 viên kẹo cho Hồng và Huệ, mỗi lần Lan chia cho Hồng 4 viên lại chia cho Huệ 3 viên . Hỏi Hồng, Huệ, mỗi bạn nhận được bao nhiêu viên keo ?

Bài 15 : An và Bình đi mua vở, cả hai bạn đã trả hết 63 nghìn đồng, An mua 7 quyển vở và trả nhiều hơn Bình 6 nghìn đồng. Hỏi Bình mua bao nhiêu quyển vở?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *