Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số

Trong chương trình Toán tiểu học có các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số. Trong dạng toán này lại chia ra thành các loại.

Đó là 6 loại dưới đây:

– Loại 1: Viết thêm một số chữ số vào bên trái, bên phải hoặc xen giữa các chữ số của một số tự nhiên

– Loại 2: Xóa đi một số chữ số của một số tự nhiên

– Loại 3: Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó

– Loại 4: Các bài toán về số tự nhiên và hiệu các chữ số của nó

– Loại 5: Các bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó

Xem Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số:

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội