Cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

Để chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn các em hãy sử dụng định nghĩa và tính chất của tiếp tuyến để làm.

Giả sử ta cần chứng minh đường thẳng (d) là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại tiếp điểm A. Ta có:

Phương pháp chứng minh (d) là tiếp tuyến của (O)

1. Chứng minh A thuộc (O) và (d) ⊥OA tại A. (sử dụng các phương pháp chứng minh 2 đường thẳng vuông góc trong mặt phẳng)

2. Chứng minh (d)⊥ OA tại A và OA = R.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội