Cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, 10000

Khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, 10000… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, bốn… chữ số.

Sở dĩ ta có cách làm trên bởi vì:

Cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, 10000-1

Ví dụ:

0,781 x 10 = 7,81 → Dịch sang bên phải một dấu phẩy

0,781 x 100 = 78,1 → Dịch sang bên phải hai dấu phẩy

0,781 x 1000 = 781 → Dịch sang bên phải ba dấu phẩy

0,781 x 10000 = 7810 → Dịch sang bên phải bốn dấu phẩy

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội