Chuyên mục: Đại số 7

Khái niệm đa thức một biến

1. Khái niệm đa thức một biến Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến. Lưu ý: Một số được coi là đa thức một biến . 2. Biến của đa thức một biến Bậc của đa thức một biến khác đa thức không (đã thu gọn) là số […]

Quy tắc cộng, trừ đa thức

1. Quy tắc cộng đa thức Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước: – Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng. – Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có). 2. Quy tắc trừ đa thức Muốn trừ hai […]

Các khái niệm về đa thức

1. Khái niệm đa thức Đa thức là một đơn thức hoặc một tổng của hai hay nhiều đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Nhận xét: – Mỗi đa thức là một biểu thức nguyên. – Mỗi đơn thức cũng là một đa thức. 2. […]

Định nghĩa đơn thức đồng dạng

1. Định nghĩa đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Chú ý: Mọi số khác 0 được coi là đơn thức đồng dạng với nhau. 2. Quy tắc cộng, trừ đơn thức đồng dạng Để cộng (hay trừ) các […]

Trang 1 trên 41234
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội