Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành, Đh Sư phạm Hà Nội năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (2 điểm).

  1. Cho biểu thức A = $ \displaystyle \frac{1}{{16}}{{x}^{4}}+3{{x}^{2}}-\frac{5}{4}x+5$. Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4
  2. Cho biểu thức B = $ \frac{{{{x}^{3}}-4{{x}^{2}}y+3{{y}^{2}}-4}}{{3{{x}^{3}}-3{{y}^{2}}-3y}}$. Tính giá trị của biểu thức B khi x = $ \frac{1}{2};$ y = – 1

Câu 2 (2,5 điểm). Cho biểu thức C = 4x + 3

  1. Tính giá trị của biểu thức C tại x thỏa mãn |2x – 1| = $ \frac{3}{2}$
  2. Với giá trị nào của x thì C = $ \frac{{-5}}{2}$

Câu 3 (1,5 điểm). Tính giá trị của biểu thức D = $ \frac{{4x-5y}}{{3x+4y}}$ với $ \frac{x}{y}=\frac{3}{4}$

Câu 4 (3,5 điểm). Cho tam giác cân DEF (DE = DF). Gọi N và M lần lượt là trung điểm của DE và DF, kẻ DH vuông góc với EF tại H.

  1. Chứng minh HE = HF. Giả sử DE = DF = 5cm, EF = 8cm. Tính độ dài đoạn DH.
  2. Chứng minh EM = FN và $ \widehat{{\text{DEM}}}\text{ = }\widehat{{\text{DFN}}}$
  3. Gọi giao điểm của EM và FN là K. Chứng minh KE = KF.
  4. Chứng minh ba điểm D, K, H thẳng hàng.

Câu 5 (0,5 điểm). Cho hai biểu thức M = 3x(x – y) và N = y2 – x2. Biết (x – y) ⋮ 11.

Chứng minh rằng (M – N) ⋮ 11.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *