Đề kiểm tra HK1 môn Lịch sử 12 trường THPT Mỹ Lộc

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường trung học phổ thông Mỹ Lộc, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định.

(Thời gian làm bài : 45 phút)

Câu 1: Kể tên các cơ quan chính của tổ chức Liên Hợp Quốc? Trình bày mối quan hệ Việt Nam và Liên Hợp Quốc ?(2 điểm)

Câu 2: Thế nào là toàn cầu hoá? Nêu biểu hiện xu thế toàn cầu hoá? (1 điểm) Câu 3: Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Vì sao nói hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một đại hội thành lập Đảng? ( 2 điểm)

Câu 4: Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình lịch sử Việt Nam? (2 điểm)

Câu 5: Trình bày diễn biến, ý nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945? (3 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *