Đề kiểm tra HK1 môn Lịch sử 12 trường THPT Trưng Vương

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường trung học phổ thông Trưng Vương, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định.

(Thời gian làm bài : 45 phút)

Câu 1 (3 điểm): Nêu đặc điểm và những thành tựu chính của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỷ XX?

Câu 2 (3 điểm): Trình bày việc triệu tập, nội dung và ý nghĩa lịch sử của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941)?

Câu 3 (4 điểm): Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *