Đề kiểm tra học kỳ I tiếng Việt 1 tiểu học Ta Niết năm 2009 – 2010

Đề kiểm tra định kì cuối học kỳ I môn tiếng Việt lớp 1 năm học 2009 – 2010 trường tiểu học Ta Niết – Phòng giáo dục và đào tạo Mộc Châu.

Thời gian kiểm tra: Viết 25 phút; Đọc : theo quy định.

Đề kiểm tra học kỳ I tiếng Việt 1 tiểu học Ta Niết năm 2009 - 2010

Đề kiểm tra học kỳ I tiếng Việt 1 tiểu học Ta Niết năm 2009 - 2010-1

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội