Đề thi khảo sát cuối kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 đ )

a, 68257 + 17629               c, 3954 x 254

b, 95832 – 47106                d, 130050 : 425

Câu 2:        Tính: ( 2 đ )

a, \(\displaystyle \frac{3}{4}+\frac{1}{2}\times \frac{5}{4}\)         b, \(\displaystyle \left( \frac{6}{5}-\frac{1}{2} \right):\frac{3}{4}\)

Câu 3: Tìm x: ( 2 đ)

a, \(\displaystyle \frac{6}{5}:x=\frac{2}{3}\)               b,  \(\displaystyle x+\frac{5}{7}=\frac{12}{14}\)

Câu 4: ( 3 đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng \(\displaystyle \frac{2}{5}\) chiều dài.

a,  Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn ?

b, Tính diện tích mảnh vườn ?

Câu 5:  (1 đ) Viết thêm 5 số hạng vào mỗi dãy số sau:

3 + 6 +  12 + 24 +…..

Đáp án Đề thi khảo sát cuối kì 2 môn Toán lớp 4:

Đề thi khảo sát cuối kì 2 môn Toán lớp 4-1

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Chat
1