Đề thi Toán 6 trường THCS Thăng Long quận 3 năm 2009-2010

Đề thi Toán 6 học kì 1 trường THCS Thăng Long năm 2009-2010

Bài 1 : ( 2 điểm ) Tính giá trị các biểu thức sau :

a) 23 . 5 – 32 . 4 + 4 . 6

b) 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53 – 22 . 25 ) ] }

c) |( – 5 ) + ( – 3 ) | . 3 – 40

Bài 2 : ( 2 điểm ) Tìm x, biết :

a) 70 – 5 . ( x – 3 ) = 45

b) ( 3x – 6 ) . 3 = 34

          c) 2x : 25 = 1
Bài 3 : ( 1 điểm ) Tính tổng biểu thức sau :

A = 101 + 103 + 105 +…………… + 201

Bài 4 : ( 1 điểm ) Cho A = 4 + 42 + 43 + 44 + ….+ 499 + 4100

Chứng tỏ A chia hết cho 5

Bài 5: ( 2 điểm )

 Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó có 80 quả cam, 36 quả quýt và 104 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa là bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất mấy đĩa ? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiâu trái cây mỗi loại ?

Bài 6: (2 điểm ) Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA=3cm,OB= 7cm.

a)   TínhAB

b)   Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính OM.

c)    Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho O là trung điểm của AC. Tính CM.

ĐÁP ÁN

Bài 1: ( 2 điểm ) Tính giá trị các biểu thức sau :

a) 23 . 5 – 32 . 4 + 4 . 6

= 8 . 5 – 9 . 4 + 4 . 6       (0,25)

= 40 – 36 + 24                (0,25)

= 28                               (0,25)

b) 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53 – 22 . 25 ) ] }

= 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 125 – 4 . 25 )]}

= 100 : { 250 : [ 450 – ( 500 – 100 )]}           (0,25)

= 100 : { 250 : [ 450 – 400 ]}

= 100 : { 250 : 50 }                                               (0,25)

= 100 : 5

= 20                                                            (0,25)

c) |( – 5 ) + ( – 3 )| . 3 – 40

= |– 8| . 3 – 40

= 8 . 3 – 40                                                  (0,25)

= 24 – 40

= – 16                                                          (0,25)

Bài 2: ( 2 điểm ) Tìm x, biết :
a) 70 – 5 . ( x – 3 ) = 45
5 . ( x – 3 ) = 70 – 45
5 . ( x – 3 ) = 25                                 (0,25)
x – 3  = 25 : 5
x – 3  = 5                                                (0,25)
x = 5 + 3
x = 8                                        (0,25)
b) ( 3x – 6 ) . 3 = 34
3x – 6 = 34 : 3
3x – 6 = 33
3x – 6 = 27                                         (0,25)
3x = 27 + 6
3x = 33                                     (0,25)
x = 33 : 3
x = 11                                                (0,25)
c) 2x : 25 = 1
2x = 1 . 25                                           (0,25)
2x = 25
x= 5                                                   (0,25)
Bài 3 : ( 1 điểm ) Tính tổng biểu thức sau :

A = 101 + 103 + 105 +…………… + 201

Số số hạng ( 201 – 101 ) : 2 + 1 = 51 ( số )        (0,5)

A = ( 201 + 101 ) . 51 : 2 = 7701                       (0,5)

Bài 4: ( 1 điểm )

A = 4 + 42 + 43 + 44 + ….+ 499 + 4100

A = 4 . ( 1 + 4 ) + 43 . ( 1 + 4 ) + ……………+ 499 . ( 1 + 4 )                   (0,5)

A = 4 . 5 + 43 . 5 + ………………+ 499 . 5

A = 5 . ( 4 + 43 + 45 + ………..+ 499) chia hết cho 5                       (0,5)

Bài 5: ( 2 điểm )

Gọi a là số đĩa

a = ƯCLL( 80, 36, 104 )

80 = 24 . 5

36 = 22 . 32

104 = 23 . 13                                                          (1đ)

a = ƯCLL ( 80, 36, 104 ) = 22 = 4

Vậy số đĩa là 4

Số quả cam mỗi đĩa là 80 : 4 = 40 ( quả)

Số quả quýt mỗi đĩa là 36 : 4 = 9 (quả)

Số quả mận mỗi đĩa là 104 : 4 = 26 (quả)        ( 1 đ)

Bài 6 ( 2 điểm )
Hình (0,5)
a) Tính AB

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B ( trên tia Ox OA=3cm<OB=7cm)

Nên OA + AB =OB
3 + AB = 7
AB = 7 – 3
AB = 4 cm                                 ( 0,5 )
b) Tính OM.

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Nên AM = MB = AB : 2 = 4 : 2  = 2 cm      (0,25)

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và M

Nên OA + AM =OM

            3 + 2 =OM

             OM= 5 cm                                (0,25)

c) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho O là trung điểm của AC. Tính CM.

Vì O là trung điểm của AC

Nên AC = 2 . OA = 2 . 3 = 6 cm                (0,25)

Vì điểm A nằm giữa hai điểm C và M

Nên AC + AM = CM

       6 + 2 = CM

              CM = 8 cm                                (0,25)

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội