Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa, quan hệ giữa tính liên tục và đạo hàm, ý nghĩa hình học, ý nghĩa vật lý của đạo hàm.

Bài viết liên quan: Ứng dụng của đạo hàm
Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm-1

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội