Giai đoạn 2: Đánh dấu thanh trên nguyên âm

Sau khi các con được học giai đoạn 0 và giai đoạn 1 thì các con tiếp tục được học giai đoạn 2: Đánh dấu thanh trên nguyên âm.

Giai đoạn 2: Đánh dấu thanh trên nguyên âm-1

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội