Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS Tập 1, 2, 3, 4

“Giáo trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở” được biên soạn theo cấu trúc của chương trình, bao gồm 30 bài và được chia làm 4 tập.

Tập 1 bao gồm 10 bài của học phần I và học phần II.

Học phần I: Đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội và phát triển giáo dục.

Học phần II: Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục.

Tập 2 bao gồm 03 bài của học phần III: Một số vấn đề về Tâm lý học và ứng dụng trong quản Ịý giáo dục.

Tập 3 bao gồm 11 bài của học phần ỊV: Nội dung quản lý và nghiệp vụ quản lý trường trung học cơ sở.

Tập 4 bao gồm 06 bài của học phần V và học phần VI.

Học phần V: Một số kiến thức chuyên biệt đối với cấp trung học cơ sở.

Học phần VI: Người hiệu trưởng trường trung học cơ sở.

Do tính đặc thù của đội ngũ cán bộ giáng dạy và học viên, nên các bài của giáo trình đều được cấu trúc gồm 3 phần:

Phần 1: Mở đầu: Nêu mục tiêu của bài học. Giới thiệu khái quát về nội dung. Giới thiệu khái quát về phương pháp giảng dạy và học tập.

Phần 2: Nội dung: Trình bầy các nội dung khoa học của bài học, đảm bảo tính hệ thống, khoa học và hiện đại.

Phần 3: Hướng dẫn giảng dạy và học tập.

“Giáo trình bồi dưỡng hiệu trường trường trung học cơ sở” là sách để giảng viên sử dụng làm cơ sở trong giảng dạy và học viên sử dụng trong nghiên cứu, học tập, tự học ở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục của thành phố Hà Nội và là tài liệu tham khảo cho các trường, khoa quản lý giáo dục trong phạm vi cả nước.

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS Tập 1:

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS Tập 2:

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS Tập 3:

Giáo trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS Tập 4:

1 Comment

Add a Comment
  1. Em muốn lấy tất cả công thức toán từ lớp 6 đến lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *