Chuyên mục: Hình học

Ứng dụng của vectơ trong chứng minh bất đẳng thức

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Ta có: \(\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=\left| \overrightarrow{a} \right|.\left| \overrightarrow{b} \right|.c\text{os}\alpha ,\) với \(\alpha =(\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}),\) và bởi \(\left| c\text{os}\alpha  \right|\le 1\), do đó:\(\left| \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} \right|\le \left| \overrightarrow{a} \right|.\left| \overrightarrow{b} \right|\). BÀI TẬP VÍ DỤ Ví dụ 1:     Cho \(\Delta \)ABC, CMR: cosA + cosB + cosC \(\le \frac{3}{2}\). Giải Thiết lập các vectơ đơn vị \(\overrightarrow{{{e}_{1}}}\), […]

Ứng dụng của vectơ trong các bài toán quỹ tích điểm

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Với các bài toán quỹ tích ta cần nhớ : Nếu \(\left| \overrightarrow{MA} \right|\)=\(\left| \overrightarrow{MB} \right|\), với A, B cho trước thì M thuộc đường trung trực của đoạn AB. \(\left| \overrightarrow{MC} \right|\)=k\(\displaystyle \left| \overrightarrow{AB} \right|\), với A, B, C cho trước thì M thuộc đường tròn tâm C, bán kính bằng […]

Ứng dụng vetơ chứng minh hai điểm trùng nhau

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Muốn chứng minh hai điểm \({{A}_{1}}\) và \({{A}_{2}}\) trùng nhau, ta lựa chọn một trong hai hướng: – Hướng 1:  Chứng minh \(\overrightarrow{{{A}_{1}}{{A}_{2}}}=\overrightarrow{0}\). – Hướng 2:  Chứng minh \(\overrightarrow{O{{A}_{1}}}=\overrightarrow{O{{A}_{2}}}\) với O là điểm tùy ý. BÀI TẬP VÍ DỤ Ví dụ: Cho tứ giác lồi ABCD. Gọi M, N, P, Q lần […]

Ứng dụng của vectơ trong các bài toán đồng quy, thẳng hàng

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Muốn chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng, ta đi chứng minh: \(\overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{AC},\) k\(\in \)R. Để nhận được (1), ta lựa chọn một trong hai hướng: – Hướng 1: Sử dụng các quy tắc biến đổi vectơ đã biết. – Hướng 2:  Xác định vectơ \(\overrightarrow{AB}\) và \(\overrightarrow{AC}\) thông qua […]

Tóm tắt toàn bộ lý thuyết về Vectơ

Tóm tắt toàn bộ lý thuyết về Vectơ: Định nghĩa vectơ, Độ dài vectơ, Hai vectơ cùng phương, bằng nhau, đối nhau, Phép cộng vectơ, Phép trừ vectơ, Phép nhân vectơ với một số thực. Và TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO. 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA 1.1 Định nghĩa vectơ – Vectơ là một đoạn […]

Trang 1 trên 3123
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội