Lý thuyết về giới hạn của dãy số

Lý thuyết về giới hạn của dãy số: giới hạn hữu hạn, giới hạn đặc biệt, định lý, hữu hạn vô cực, cấp số lùi nhân.

Lý thuyết về giới hạn của dãy số
Lý thuyết về giới hạn của dãy số-1

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội