Một số bài tập nâng cao Toán lớp 3

Một số bài tập nâng cao Toán lớp 3 được cho dưới đây sẽ giúp các em học sinh khối lớp 3 ôn luyện tốt để chuẩn bị cho kì thi cuối năm.

Sau đây là các dạng bài tập.

I- Một số bài tập đặt ẩn đơn giản

Bài tập 1: Mẹ có số quả táo. Bà kém mẹ 2 quả táo. Con có hơn mẹ 3 quả táo. Biết
tổng 3 người có tất cả là 9 quả . Tính số táo mỗi người?

Bài tập 2: Mẹ có số quả táo. Bà hơn mẹ 2 quả táo. Con có hơn mẹ 3 quả táo. Biết
tổng 3 người có tất cả là 11 quả . Tính số táo mỗi người?

Bài tập 3: Mẹ có số quả táo. Bà gấp đôi số táo của mẹ. Con lại gấp 2 lần số táo của
bà , Biết tổng số táo của bà và con là: 12 quả. Tính số táo của mẹ.

Bài tập 4: Một hình tam giác có chu vi là 20 cm. Biết cạnh thứ nhất gấp đôi cạnh thứ
thứ hai . Cạnh thứ 3 bằng 2 cm. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1của tam giác đó ?

Bài tập 5: Một hình tam giác có chu vi là 10 cm. Biết cạnh thứ nhất hơn cạnh thứ thứ
hai là 5 cm . Cạnh thứ 3 bằng 7 cm. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?

Bài tập 6: Cho hình chữ nhật với hai cạnh là chiều dài và chiều rộng. Chiều dài gấp 4
lần chiều rộng . Biết nửa chu vi của hình này là :60 cm tính chiều dài chiều rộng của
hình chữ nhật trên.

Bài tập 7: Chị Nga và chị Loan thi chạy. Chị Nga chạt nhanh hơn chị Loan 50 mét.
Tổng quãn đường mà hai chị dã chạy hết 50m. Hỏi mỗi chị chị chạy được bao nhiêu
mét ?

II. Một số dạng toán thêm nâng cao hơn

Bài 1: Hình tam giác ABC có 3 cạnh bằng nhau, hình tứ giác MNPQ có 4 cạnh bằng
nhau. Biết cạnh hình tam giác dài hơn cạnh hình tứ giác là 10cm và chu vi hình đó
bằng nhau. Tìm độ dài cạnh của hình tam giác ABC và hình tứ giác MNPQ?

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính
chiều dài hình chữ nhật đó?

Bài 3: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ
nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 4: Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Tính ra bạn
Hồng làm ít hơn bạn Mai 5 bông hoa và chỉ bằng một nửa số bông hoa của Hoà. Hỏi
cả ba bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài 5: An, Bình, Hoà được cô giáo cho 1 số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở,
Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi
bạn có mấy nhãn vở?

Bài 6: Có 42 bạn ở lớp 3A xếp thành 3 hàng nhưng không đều nhau. Bạn lớp trưởng
chuyển 1/3 số bạn ở hàng một sang hàng hai, rồi lại chuyển 6 bạn từ hàng hai sang
hàng ba, lúc này số bạn ở mỗi hàng đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi hàng có bao
nhiêu bạn?

Bài 7: Có 12 con chim đậu ở cành trên, số chim đậu ở cành dưới nhiều hơn cành trên
là 4 con. Bây giờ 5 con ở cành trên đậu xuống cành dưới, hỏi bây giờ số chim ở cành
dưới so với số chim ở cành trên thì gấp mấy lần?

Bài 8: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất
bao nhiêu kg gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Bài 9: Thùng thứ nhất có 6 lít dầu, thùng thứ hai có 14 lít dầu. Hỏi phải cùng rót thêm
vào mỗi thùng một số lít dầu là bao nhiêu để số dầu của thùng thứ hai gấp đôi số dầu
ở thùng thứ nhất?
Bài 10: Biết trong thùng có số quýt nhiều hơn số cam là 8 quả. Mẹ đã lấy ra 2 quả
quýt và 2 quả cam cho hai anh em. Như vậy còn lại ở thúng số quýt gấp đôi số cam.
Hỏi lúc đầu trong thùng có bao nhiêu quả cam, bao nhiêu quả quýt?

Bài 11: Tấm vải xanh dài gấp 3 lần tấm vải đỏ, cửa hàng đã bán được 7m vải đỏ và
37m vải xanh, như vậy số m vải còn lại ở hai tấm bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi tấm vải
dài bao nhiêu mét?

III- Một số bài toán đố về lỗi sai

Bài 1: Viết số có 3 chữ số có hàng chục gấp 2 lần hàng đơn vị, hàng trăm gấp hai lần
hàng chục.
Bài 2: Có 3 bao gạo mỗi bao có 53 kg. Người ta lấy bớt ra ở mỗi bao 3 kg, số gạo
còn lại đóng đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo? (giải bằng 2 cách)
Bài 3: Tìm x, biết:
a) X là số liền sau của số 999.
b) X là số liền sau của số a.
Bài 4: Biết 16 chia cho x được 4. Hỏi 64 chia cho x được mấy? 80 chia cho x được
mấy?
Bài 5: Nếu số a chia cho 5 được thương là 15, số c chia cho 15 được thương là 5 thì
tổng (a + c) chia cho 2 được thương là bao nhiêu?

Bài 6: Trong một phép trừ, tổng của số trừ với hiệu bằng 60. Tìm số bị trừ của phép
trừ đó?

Bài 7: Tích của hai số gấp 5 lần thừa số thứ nhất. Tìm thừa số thứ hai.

Bài 8: Tích của hai số là 75 và gấp 5 lần thừa số thứ hai. Hỏi tích đó gấp mấy lần
thừa số thứ nhất?
Bài 9: Trong một phép chia, số bị chia gấp 7 lần số chia. Tìm thương của phép chia
đó?
Bài 10: Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất
và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân 2 số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?
Bài 11: Khi nhân 1ab với 6, bạn An quên mất chữ số 1 ở hàng trăm. Hỏi tích bị giảm
đi bao nhiêu đơn vị?

Bài 12: Thương của hai số thay đổi thế nào nếu số bị chia giảm đi 2 lần và giữ nguyên
số chia?

Bài 13: Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số trừ?

Bài 14: Tìm thương của hai số khác không, biết hiệu của hai số bằng không.
23. Tìm thương của hai số biết thương đó gấp 2 lần số bé nhưng chỉ bằng nửa số lớn?

Bài 15: Tìm ba số, biết số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai, số thứ hai bé hơn số thứ ba là
5 và tổng cả ba số là 55?

Bài 16:
a) Gấp đôi một nửa của 48 được bao nhiêu?
b) Lấy một nửa của một tá đôi đũa thì được mấy chiếc đũa?

Bài 17: Tích của hai số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị vào số
thứ hai thì tích mới sẽ là 860.

Bài 18: Tổng của hai số là 64,nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu hai số đó?

Bài 19: Hai số có hiệu là 95. Nếu xoá bỏ chữ số 5 ở tận cùng của số lớn thì ta được số bé. Tìm tổng hai số đó?

Bài 20: Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nửa mà tổng thu nhập
không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một
tháng?

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x