Phiếu bài tập Tiếng Anh lớp 1 nghỉ dịch Corona (Tuần từ 16/03 – 21/03)

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ tới các em phiếu bài tập môn Tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch Corona, có 6 phiếu ôn tập theo ngày từ 16/03 – 21/03.

Các dạng bài tập rất đa dạng như khoanh tròn vào câu trả lời đúng, sắp xếp thành câu hoàn chỉnh, điền từ còn thiếu vào chỗ trống…

Phiếu ôn tập môn Tiếng Anh 1 nghỉ dịch Covid-19

Task 1. Choose the correct answer.

1.

A. an monkey
B. a panda
C. a elephant
D. an horse

2. What’s your name?

A. His name’s Eddie.
B. Her name’s Eddie.
C. My name’s Eddie.
D. My name Eddie

3.

A. She a inventor.
B. She is an inventor.
C. She is inventor.
D. She is a inventor.

4. How old are you?

A. I’m five.
B. I’m fine.
C. I’m OK.
D. I’m Beakie.

5. Hello. My name’s My Le.

– ………………………………..

A. Thank you.
B. Hi.
C. Hi. My name’s Helen.
D. I’m nine.

Task 2. Write one letter to complete the words

1. ca……e.2. ……andy.3. go……t.4. p…….g.5. Scho….l
6. d……ck.7. ho……se.8. k…..te.9. …..ion.10. j……g.
11. ju…..p.12. b…..ok.13. ba…..l.14. appl…..15. ……at.
16. d…..g.17. fath…..r.18. m…..ther.19. mang…..20. ho…..se.
21. h…..n.

Task 3. Reorder the letter to make meaningful words.

1. a l p e p

2. o b a l o n l

3. c i a h r

4. g d o

5. a t c

6. r b o t o

Đáp án bài tập môn Tiếng Anh 1

Task 1. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – C

Task 2. Write one letter to complete the words

1. ca..k…e.2. …C…andy.3. go..a….t.4. p….i…g.5. Scho…o.l
6. d…u…ck.7. ho..r….se.8. k…i..te.9. ..L…ion.10. j…o…g.
11. ju…m..p.12. b..o…ok.13. ba..l…l.14. appl…e..15. .c…..at.
16. d..o…g.17. fath..e…r.18. m…..ther.19. mang..o…20. ho..u…se.
21. h….e.n.

Task 3. Reorder the letter to make meaningful words.

1 – apple; 2 – balloon; 3 – chair; 4 – dog; 5 – cat; 6 – robot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *