Sách Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Nhà trường với tư cách là một thiết chế hiện thực hoá sứ mệnh của nền giáo dục trong đời sống kinh tế – xã hội tham giia trực tiếp đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ, nhà trường còn được coi là tế bào chủ chốt của bất kỳ hệ thống giáo dục nào từ trung ương đến địa phương.

Nhà trường là tổ chức giáo dục cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân, trực tiếp tiến hành quá trình giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục; là một tổ chức giáo dục chuyên biệt, có nội dung, có chương trình, có phương tiện và phương pháp hiện đại, do một đội ngũ các nhà sư phạm đã được đào tạo chu đáo thực hiện; là môi trường giáo dục thuận lợi, có một tập thể học sinh cùng nhau học tập, rèn luyện. Chất lượng của giáo dục và đào tạo chủ yếu do nhà trường đảm nhiệm.

Đọc sách Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học:

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội