Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Để tìm cực trị của một biểu thức nào đó, đôi khi người ta xét cực trị của một biểu thức khác có thể so sánh được với nó, nếu biểu thức phụ dễ tìm cực trị hơn.

Bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ tới các em cách sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN của biểu thức.

Ví dụ : Để tìm cực trị của biểu thức A với A > 0, ta có thể xét cực trị của biểu thức:

Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội