Thẻ: bất đẳng thức

Ứng dụng của vectơ trong chứng minh bất đẳng thức

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Ta có: \(\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}=\left| \overrightarrow{a} \right|.\left| \overrightarrow{b} \right|.c\text{os}\alpha ,\) với \(\alpha =(\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}),\) và bởi \(\left| c\text{os}\alpha  \right|\le 1\), do đó:\(\left| \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} \right|\le \left| \overrightarrow{a} \right|.\left| \overrightarrow{b} \right|\). BÀI TẬP VÍ DỤ Ví dụ 1:     Cho \(\Delta \)ABC, CMR: cosA + cosB + cosC \(\le \frac{3}{2}\). Giải Thiết lập các vectơ đơn vị \(\overrightarrow{{{e}_{1}}}\), […]

Ứng dụng của bất đẳng thức trong Toán THCS

Trong chương trình Toán trung học cơ sở (THCS), các em có thể sử dụng bất đẳng thức để giải phương trình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức. Các em xem những ví dụ dưới đây để hiểu rõ. 1. Ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình Ví dụ […]

Trang 1 trên 41234
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội