Thẻ: dây cung

Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây trong đường tròn

Tìm hiểu về mối liên hệ giữa dây cung và khoảng cách từ tâm đến dây trong đường tròn qua 2 định lý dưới đây. Định lý 1: Trong một đường tròn: a) Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm. b) Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau. Định lý 2: Trong hai dây của một […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội