Thẻ: đề thi hsg 6

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 15

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1: (6,0 điểm).Tính nhanh: a) \(\displaystyle A=\frac{{{3}^{2}}}{1.4}+\frac{{{3}^{2}}}{4.7}+\frac{{{3}^{2}}}{7.10}+…+\frac{{{3}^{2}}}{97.100}\) b) B = (-528) + (-12) + (-211) + 540 + 2225 c) \(\displaystyle C=\frac{1+3+{{3}^{2}}+{{3}^{3}}+…+{{3}^{2012}}}{{{3}^{2014}}-3}\) d) \(\displaystyle D=\frac{2}{20}+\frac{2}{30}+\frac{2}{42}+\frac{2}{56}+\frac{2}{72}+\frac{2}{90}\) e) So sánh: \(\displaystyle N=\frac{5}{{{10}^{2005}}}+\frac{11}{{{10}^{2006}}}\) và \(\displaystyle M=\frac{11}{{{10}^{2005}}}+\frac{5}{{{10}^{2006}}}\) Bài 2: (3,0 điểm)         Cho S = 1 – […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 số 14

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian chép đề) Bài 1( 2 điểm):  a)Tìm x biết:  \(\displaystyle {{\left( x-\frac{1}{3} \right)}^{2}}-\frac{1}{4}=0\) b) Tìm x, y ∈ N biết 2x + 624 = 5y Bài 2( 2 điểm): a) So sánh: \(\displaystyle \frac{-22}{45}\) và \(\displaystyle \frac{-51}{103}\) b) So sánh: \(\displaystyle A=\frac{{{2009}^{2009}}+1}{{{2009}^{2010}}+1}\) và \(\displaystyle B=\frac{{{2009}^{2010}}-2}{{{2009}^{2011}}-2}\) Bài 3( 2 điểm): […]

Trang 1 trên 3123
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội