Thẻ: đề thi hsg 7

Đề thi khảo sát chất lượng HSG Toán 7 đợt 1

Câu I(6đ). 1. Rút gọn biểu thức: \(\displaystyle A=\frac{{{4}^{5}}{{.9}^{4}}-{{2.6}^{9}}}{{{2}^{10}}{{.3}^{8}}+{{6}^{8}}.20}\) 2. So sánh: (-32)9 và (-18)13 3. Chứng tỏ rằng: 817– 279– 913 chia hết cho 405. Câu II(4đ). 1. Tìm x biết: a) \(\displaystyle \frac{x+4}{2000}+\frac{x+3}{2001}=\frac{x+2}{2002}+\frac{x+1}{2003}\) b) \(\displaystyle \frac{x+3}{x+4}>1\) 2. Có 16 tờ tiền mệnh giá 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ. Tổng giá trị của […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 3

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1. ( 2đ) Cho: \(\displaystyle \frac{a}{b}\ \ =\ \frac{b}{c}\ =\ \frac{c}{d}\)  . Chứng minh: \(\displaystyle {{\left( \frac{a+b+c}{b+c+d} \right)}^{3}}\ =\ \frac{a}{d}\) . Câu 2. (1đ). Tìm A biết rằng: A = \(\displaystyle \frac{a}{b+c}\ =\ \frac{c}{a+b}\ =\ \frac{b}{c+a}\). Câu 3. (2đ) Tìm để \(\displaystyle x\in Z\)  để A ∈ Z  và tìm […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 2

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: Tìm các số a,b,c biết rằng: ab =c ; bc= 4a; ac=9b Câu 2: Tìm số nguyên x thoả mãn: a, |5x-3| < 2                    b, |3x+1| >4                             c, |4- x| +2x =3 Câu3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:     A = |x| + |8 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 1

Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau: \(\displaystyle \frac{2a+b+c+d}{a}=\frac{a+2b+c+d}{b}=\frac{a+b+2c+d}{c}=\frac{a+b+c+2d}{d}\) Tìm giá trị biểu thức: M= \(\displaystyle \frac{a+b}{c+d}+\frac{b+c}{d+a}+\frac{c+d}{a+b}+\frac{d+a}{b+c}\) Câu 2: (1 điểm) . Cho S = \(\displaystyle \overline{abc}+\overline{bca}+\overline{cab}\). Chứng minh rằng S không phải là số chính phương. Câu 3: (2 điểm) Một ô tô chạy từ A đến […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội