Thẻ: đường cao

Định nghĩa, tính chất ba đường cao của tam giác

1. Định nghĩa đường cao Đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó. Mỗi tam giác có ba đường cao 2. Tính chất ba đường cao của tam giác Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội