Thẻ: đường trung trực

Phương pháp chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Để chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB các em có thể sử dụng một trong các cách dưới đây. Có 5 cách để chứng minh d là trung trực của AB: 1. Chứng minh d ⊥ AB tại trung điểm của AB. 2. Chứng minh có hai điểm trên […]

Hai đường thẳng vuông góc

1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc Hai đường thẳng vuông góc với nhau nếu chúng tạo thành một góc vuông. Ví dụ: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau. Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc và kí hiệu là […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội