Thẻ: hỗn số

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

1. Khái niệm hỗn số Người ta viết gọn tổng   của số dương 1 và phân số dương  dưới dạng ( tức là bỏ đi dấu cộng) và gọi là một hỗn số. Số đối  cũng là một hỗn số. Tổng quát khi ta viết gọn tổng của một số nguyên dương và phân số dương […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội