newton

Lý thuyết nhị thức Newton và tam giác Pascal

Tóm tắt kiến thức về nhị thức Newton I. Nhị thức Newton 1. Công thức nhị thức Newton Với a, b là những số thực tùy ý và với mọi số tự nhiên n ≥ 1, ta có: $(a + b)^n$ = $C_{n}^{0}a^n+C_{n}^{1}a^{n-1}b+C_{n}^{2}a^{n-2}b{^2}+…+C_{n}^{n-1}ab^{n-1}+C_{n}^{n}b{^n} $   (1) 2. Quy ước Với a là số thực khác 0 […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội