Thẻ: nghịch đảo

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội