niu tơn

Lý thuyết nhị thức Newton và tam giác Pascal

Tóm tắt kiến thức về nhị thức Newton I. Nhị thức Newton 1. Công thức nhị thức Newton Với a, b là những số thực tùy ý và với mọi số tự nhiên n ≥ 1, ta có: $(a + b)^n$ = $C_{n}^{0}a^n+C_{n}^{1}a^{n-1}b+C_{n}^{2}a^{n-2}b{^2}+…+C_{n}^{n-1}ab^{n-1}+C_{n}^{n}b{^n} $   (1) 2. Quy ước Với a là số thực khác 0 […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội