Thẻ: phần trăm

Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm – Chương 9 – Toán nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 8 of 11 trong series Bài tập toán nâng cao lớp 5

Bài 1. Tỉ số học sinh nam so với học sinh nữ của trường Thắng Lợi đầu năm là . Nếu chuyển thêm 60 học sinh nam từ trường khác đến thì tỉ số giữa học sinh nam và nữ là . Tìm số học sinh nữ của trường. Bài 2. Khối 5 gồm 3 […]

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

1. Khái niệm hỗn số Người ta viết gọn tổng   của số dương 1 và phân số dương  dưới dạng ( tức là bỏ đi dấu cộng) và gọi là một hỗn số. Số đối  cũng là một hỗn số. Tổng quát khi ta viết gọn tổng của một số nguyên dương và phân số dương […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội