phần trăm

Đại số 6 – Chuyên đề 7 – Tỉ số phần trăm

A. LÝ THUYẾT 1. Hỗn số 2. Số thập phân Phân số thập phân là số mà mẫu là lũy thừa của 10 Ví dụ: $ \frac{5}{{{{{10}}^{1}}}};\frac{{-157}}{{{{{10}}^{2}}}};\frac{{299}}{{{{{10}}^{3}}}}$ Số thập phân gồm hai phần: – Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy – Phần thâp phân viết bê phải dấu phẩy Số chữ số của […]

Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm – Chương 9 – Toán nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 8 of 11 trong series Bài tập toán nâng cao lớp 5

Bài 1. Tỉ số học sinh nam so với học sinh nữ của trường Thắng Lợi đầu năm là $ \frac{3}{4}$. Nếu chuyển thêm 60 học sinh nam từ trường khác đến thì tỉ số giữa học sinh nam và nữ là $ \frac{9}{{10}}$. Tìm số học sinh nữ của trường. Bài 2. Khối 5 […]

Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

1. Khái niệm hỗn số Người ta viết gọn tổng $ \displaystyle 1+\frac{2}{3}$  của số dương 1 và phân số dương $ \displaystyle \frac{2}{3}$ dưới dạng $ \displaystyle 1\frac{2}{3}$ ( tức là bỏ đi dấu cộng) và gọi là một hỗn số. Số đối $ \displaystyle -1\frac{2}{3}=-\left( 1+\frac{2}{3} \right)$ cũng là một hỗn số. Tổng quát khi ta viết […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội