Thẻ: tập hợp

Các dạng toán về số phần tử của tập hợp, tập hợp con cơ bản

Bạn có thể kết hợp kiến thức tập hợp con, số phần tử của tập hợp để có thể áp dụng để làm một số bài toán trong chương trình đại số 6 một cách chi tiết nhất. Nhờ các bài toán trong phần số phần tử của tập hợp, tập hợp con của chương […]

Các dạng toán về Tập hợp – Số học 6

CHUYÊN ĐỀ TẬP HỢP I. MỤC TIÊU – Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng, chính xác các kí hiệu . – Sự khác nhau giữa tập hợp – Biết tìm số phần tử của một tập hợp được viết dưới dạng […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội