Thẻ: thẳng hàng

Ôn tập: Phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng

Để chứng minh ba điểm thẳng hàng trong mặt phẳng các em có thể áp dụng một trong các phương pháp trong khuôn khổ chương trình Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây. 1. Ta có thể chỉ ra ba điểm tạo thành góc bẹt (1800). 2. Vận dụng tính chất các đường đồng […]

Ba điểm thẳng hàng

1. Định nghĩa ba điểm thẳng hàng Ba điểm thẳng hàng là khi chúng cũng thuộc một đường thẳng. Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào. 2. Điểm nằm giữa Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội