Tài liệu bồi dưỡng HSG bất đẳng thức

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất bao gồm lý thuyết, phương pháp và bài tập minh họa có lời giải.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội