Thách thức người lớn với bài Toán lớp 1 ở Singapore

Với bài Toán lớp 1 ở Singapore dưới đây liệu người lớn chúng ta có thể giải được đúng hay không? Và sẽ giải trong bao lâu?

Đề bài:

Cho các hình dưới đây:

Thách thức người lớn với bài Toán lớp 1 ở Singapore

Hỏi: Cần đặt hình nào trong 5 phương án sau vào dấu “?” để phù hợp với quy luật ở trên.

Thách thức người lớn với bài Toán lớp 1 ở Singapore-1

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội