Thứ tự thực hiện các phép tính – Toán lớp 6

Thứ tự thực hiện các phép tính là một chuyên đề nằm trong chương trình Toán lớp 6. Trung Tâm Gia Sư Hà Nội đưa ra kiến thức cần nhớ và bài tập dạng này ở dưới đây.

CHUYÊN ĐỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

A. Kiến thức cần nhớ :
1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc

  • Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
  • Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.

Lũy thừa → nhân và chia → cộng và trừ.
2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc
Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông [ ], ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính theo thứ tự :
( ) [ ] { }
B. BÀI TẬP
Bài toán 1 : Thực hiện phép tính.
a) 5 . 22 – 18 : 32
b) 17 . 85 + 15 . 17 – 120
c) 23 . 17 – 23 . 14
d) 20 – [ 30 – (5 – 1)2 ]
e) 75 – ( 3.52 – 4.23)
f) 2.52 + 3: 710 – 54: 33
g) 150 + 50 : 5 – 2.32
h) 5.32 – 32 : 42
Bài toán 2 : Thực hiện phép tính.
a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150
b) 12 : { 400 : [500 – (125 + 25 . 7)]}
c) 13 . 17 – 256 : 16 + 14 : 7 – 1
d) 18 : 3 + 182 + 3.(51 : 17)
e) 15 – 25 . 8 : (100 . 2)
f) 25 . 8 – 12.5 + 170 : 17 – 8
Bài toán 3 : Thực hiện phép tính.
a) 23– 53 : 52 + 12.22                                                    g) (62007 – 62006) : 62006
b) 5[(85 – 35 : 7) : 8 + 90] – 50                            h) (52001 – 52000) : 52000
c) [(7 – 33 : 32) : 22 + 99] – 100                            k) (72005 + 72004) : 72004
d) 27 : 22 + 54 : 53. 24 – 3.2                               l) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)
e) (35 . 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7                             m) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)
f) 32.[(52 – 3) : 11] – 24 + 2.103                             n) [(52.23) – 72.2) : 2].6 – 7.25
 Bài toán 4 : Tìm số tự nhiên x, biết.
a) 70 – 5.(x – 3) = 45                                             g) 10 + 2x = 45 : 43
b) 12 + (5 + x) = 20                                                h) 14x + 54 = 82
c) 130 – (100 + x) = 25                                          k) 15x – 133 = 17
d) 175 + (30 – x) = 200                                          l) 155 – 10(x + 1) = 55
e) 5(x + 12) + 22 = 92                                            m) 6(x + 23) + 40 = 100
f) 95 – 5(x + 2) = 45                                                n) 22.(x + 32) – 5 = 55
Bài toán 5 : Tìm x, biết.
a) 22 + (x + 3) = 52                                                  f) 5x – 52 = 10
b) 23 + (x – 32) = 53 – 43                                         g) 9x – 2.32 = 34
c) 4(x – 5) – 23 = 24.3                                             h) 10x + 22.5 = 102
d) 5(x + 7) – 10 = 23.5                                             k) 125 – 5(4 + x) = 15
e) 72 – 7(13 – x) = 14                                              l) 26 + (5 + x) = 34
Bài toán 6 : Tìm x, biết.
a) 15 : (x + 2) = 3                                                    e)  5(x + 35) = 515
b) 20 : (1 + x) = 2                                                    f) 12x – 33 = 32 . 33
c) 240 : (x – 5) = 22.52 – 20                                    g) 541 + (218 – x) = 73
d) 96 – 3(x + 1) = 42                                                h) 1230 : 3(x – 20) = 10
Bài toán 7 : Thực hiện phép tính.
a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150;
b) 142 – [50 – (23.10 – 23.5)]
c) 375 : {32 – [ 4 + (5. 32 – 42)]} – 14
d) {210 : [16 + 3.(6 + 3. 22)]} – 3
e) 500 – {5[409 – (2³.3 – 21)²] – 1724}
Bài toán 8 : Thực hiện phép tính.
a) 80 – (4.52 – 3.23)
b) 56 : 54 + 23.22 – 12017
c) 125 – 2.[56 – 48 : (15 – 7)]
d) 75 + 25.10 + 25.13 + 180
e) 2448: [119 -(23 -6)]
f) [36.4 – 4.(82 – 7.11)2 : 4 – 20160
g) 303 – 3.{[655 – (18 : 2 + 1).43 + 5]} : 100
Bài toán 9 : Tìm x, biết.
a) 48 – 3(x + 5) = 24                                              e) 4x + 18 : 2 = 13
b) 2x+1 – 2x = 32                                                    g) 2x – 20 = 35 : 33
c) (15 + x) : 3 = 315 : 312                                               h) 525.5x-1 = 525
d) 250 – 10(24 – 3x) : 15 = 244                              k) x – 48 : 16 = 37
Bài toán 10 : Tìm x, biết.
a) [(8x – 12) : 4] . 33 = 36                                        g) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3
b) 41 – 2x+1 = 9                                                       h) 52x – 3 – 2 . 52 = 52. 3
c) 32x-4 – x0 = 8                                                       k) 30 – [4(x – 2) + 15] = 3
d) 65 – 4x+2 = 20140                                                l) 740:(x + 10) = 102 – 2.13
f) 120 + 2.(3x – 17) = 214                                        m) [(6x – 39) : 7].4 = 12
Bài toán 11 : Tính tổng sau.
a) S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ 2014 + 2017
b) S = 35 + 38 + 41 +……….+ 92 + 95
c) S = 10 + 12 + 14 +……….+ 96 + 98
Gợi ý bài toán 11 : Tổng của dãy số cách đều.
Bước 1 : tính số số hạng qua công thức :
n = (số cuối – số đầu) : d
Với d là khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp.
Bước 2 : Tính tổng S qua công thức :
                               Thứ tự thực hiện các phép tính - Toán lớp 6-1

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Updated: 18/09/2017 — 5:17 chiều

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội