Toán 6 – Phiếu bài tập góc

Bài 1: Cho góc bẹt xOy.

a) Trên nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ các tia Oa, Ob sao cho $ \widehat{xOa}={{105}^{o}},$ $ \widehat{xOb}={{45}^{o}}.$ Tính $ \widehat{aOb}$

b) Chứng minh tia Oa nằm giữa hai tia Ob, Oy.

c) Gọi Oc là tia đối của tia Oa. Chứng minh tia Ox nằm giữa hai tia Ob, Oc.

Bài 2: Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oz, Ot sao cho $ \widehat{xOz}={{40}^{o}},$$ \displaystyle \widehat{yOt}={{60}^{o}}.$

a) Chứng tỏ rằng tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Ot.

b) Tính $ \widehat{zOt}$

c) Tính $ \widehat{zOt}$ nếu $ \widehat{xOz}=\alpha ,$$ \displaystyle \widehat{yOt}=\beta .$$ \left( \alpha +\beta \ne {{180}^{o}} \right)$

Bài 3: Cho góc vuông xOy, tia Oz nằm giữa Ox và Oy. Tính $ \widehat{xOz},$$ \widehat{yOz}$ biết $ \frac{1}{5}\widehat{xOz}=\frac{1}{4}\widehat{yOz}$

Bài 4:

a) Trong một bờ chứa tia Oh, xác định tia OI sao cho $ \widehat{HOI}={{35}^{o}},$ tia OK sao cho $ \widehat{HOK}={{80}^{o}}.$ Tính $ \widehat{IOK}$

b) Gọi OJ là tia đối của tia OI. Tính số đo của góc kề bù với $ \widehat{IOK}.$

Bài 5: Tính số đo của các góc A và B biết rằng chúng bù nhau và $ \widehat{A}-\widehat{B}={{30}^{o}}.$

Bài 6: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau ở O. Biết rằng $ \widehat{AOC}-\widehat{BOC}={{70}^{o}}.$ Tính số đo các góc $ \widehat{AOC},$ $ \widehat{BOC},$$ \widehat{BOD},$$ \widehat{AOD}.$

Bài 7: Cho hai tia Ox, Oy đối nhau. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Om, On sao cho $ \widehat{xOm}={{70}^{o}},$ $ \widehat{yOn}={{70}^{o}}.$ Chứng tỏ rằng Om, On là hia tia đối nhau.

Bài 8: Cho hai góc $ \widehat{mOn}$ và $ \widehat{tOn}$ phụ nhau, biết $ \widehat{tOn}={{60}^{o}}$

a) Tính số đo góc $ \widehat{mOn}$

b) Trên nửa mặt phẳng bờ Om không chứa tia On vẽ tia Ox sao cho $ \widehat{mOx}={{30}^{o}}$. Tia On có phải là tia phân giác của góc $ \widehat{xOt}$ không? Tại sao?

Bài 9: Cho $ \widehat{AOB}={{140}^{o}}.$ Vẽ tia phân giác OC của góc đó, vẽ tia OD là tia đối của tia OA.

a) Tính $ \widehat{DOC}$

b) Vẽ tia OE nằm trong $ \widehat{ADB}$ sao cho $ \widehat{AOE}=\frac{5}{7}\widehat{AOB}.$ Chứng tỏ rằng OB là tia phân giác của $ \widehat{DOE}.$

Bài 10: Cho góc bẹt $ \widehat{xOy},$ vẽ tia Ot sao cho $ \widehat{yOt}={{60}^{o}}$

a) Tính số đo góc $ \widehat{xOt}?$

b) Vẽ phân giác Om của $ \widehat{yOt}$ và phân giác On của $ \widehat{tOx}$. Hỏi góc $ \widehat{mOt}$ và $ \widehat{tOn}$ có kề nhau không? Có phụ nhau không? Giải thích?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *