Tổng ba góc của một tam giác, góc ngoài của tam giác

Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°, trong tam giác vuông có hai góc nhọn phụ nhau. Và tính chất góc ngoài của tam giác.

Là những gì được nêu ra trong bài viết này.

1. Tổng ba góc của một tam giác

Định lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°

2. Áp dụng vào tam giác vuông

Trong tam giác vuông có hai góc nhọn phụ nhau.

3. Góc ngoài của tam giác

a) Định nghĩa: Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác.

b) Định lí: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc tổng của hai góc không kề với nó.

c) Nhận xét: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội